MY CARDEA

Uitgangspunten

Verantwoordelijk, Samen en Resultaatgericht

Drie kernwaarden die zichtbaar zijn in de hulp van Cardea: in de Jeugd- en Gezinsteams (JGT’s) en de specialistische hulp.

  • Professionals mobiliseren en versterken de eigen kracht en mogelijkheden van jeugdigen en gezinnen. Zodat zij zelf (weer) regie en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen leven en binnen de mogelijkheden kunnen deelnemen aan de maatschappij (participeren).
  • Wij werken altijd samen met ouders, (familie)netwerk en met partners die voor jeugdigen en gezinnen belangrijk zijn. Denk aan kinderopvang, scholen, woningbouwcorporaties en gemeentelijke voorzieningen.
  • Cardea investeert in scholing van haar professionals om de kwaliteit van de hulp hoog te houden.
  • Maatgevend voor succes zijn: de tevredenheid van jeugdigen en gezinnen, de mate waarin zij doelen hebben gerealiseerd en problemen aantoonbaar zijn verminderd.
  • Cardea is open en duidelijk over plannen, werkwijzen en resultaten. Resultaten worden gemeten en zichtbaar gemaakt. Kwaliteit en effectiviteit van de hulp worden altijd gerelateerd aan de kosten.
     

Thema's

Ongedeelde hulp, midden in de samenleving en excellente ketenorganisatie zijn centrale thema’s waarlangs het handelen van Cardea wordt gevormd.

- Ongedeelde hulp
Jeugdigen en gezinnen ervaren geen schotten. Er is een doorgaande lijn van hulp, richting de gewenste uitkomst. Het uitganspunt één gezin, één plan, één regisseur is leidend en helpend hierbij. Cardea organiseert de hulp in trajecten samen met andere zorgaanbieders. Wij doen daarbij wat nodig is: hulp is zo licht als mogelijk en zo intensief als nodig. Jeugdigen en gezinnen krijgen hulp op maat en wij durven daarbij te kiezen voor onalledaagse en vernieuwende hulpvormen.

- Midden in de samenleving
Alle locaties voor specialistische hulp van Cardea staan in woonwijken: waar jeugdigen wonen, werken, onderwijs krijgen en hun vrije tijd doorbrengen. Als er specialistische hulp nodig is, streven we er naar dat de jeugdige thuis of in het (familie)netwerk van het gezin kan blijven wonen. Ouders zijn en blijven verantwoordelijk. Cardea geeft 24-uurshulp voor jonge kinderen in een gezinsomgeving. Als tijdelijk hulp in een 24-uurs voorziening nodig is, is dit verblijf zo kort mogelijk. Wij werken alleen met kleinschalige voorzieningen en zoveel mogelijk met een gezinsklimaat. De jeugdige gaat bij voorkeur naar zijn eigen school en houdt zijn eigen vrijetijdsbesteding. Onze hulp is er altijd op gericht dat de jeugdige volwaardig en duurzaam deel kan uitmaken van de maatschappij, binnen zijn mogelijkheden en vanuit zijn eigen kracht.

- Excellente ketenorganisatie
Cardea streeft naar hoge kwaliteit tegen aanvaardbaar lage kosten, efficiënt en effectief handelend personeel en terugdringing van onnodige regeldruk. Leidend bij de aanpak zijn de ‘4V’s’. Met de 4V’s (Voorkomen, Verminderen, Verhogen, Versnellen) nemen medewerkers processen en werkzaamheden onder de loep en mikken op structurele verbeteringen en een continu verbeterproces in de dagelijkse praktijk. Niet alleen binnen de eigen organisatie maar juist ook in de samenwerking binnen de regio is dit motto van toepassing. Wij zoeken het partnerschap met de ketenpartners en gemeenten in Holland Rijnland waarbij we innovatie inzetten als middel om voortdurend antwoord te geven op wensen en behoeften in de samenleving.

Medezeggenschap

Cardea hecht veel waarde aan uw mening en heeft een actieve Cliëntenraad. De raad praat mee en beslist over het beleid van Cardea. De raad adviseert over zaken die zij belangrijk vindt en daar zijn we blij mee.
Naast de cliëntenraad praten mee jongeren in de Jongerenraad. In de bijeenkomsten kunnen jongeren opkomen voor hun belangen en hun mening of advies geven. 

Respect

Wij respecteren ieders cultuur en levensovertuiging en houden daar in de begeleiding zo veel mogelijk rekening mee.

 

Twitter Facebook Print page Send 2 friend
Privacy

U kunt er op rekenen dat Cardea zorgvuldig met uw gegevens omgaat. Wij hebben een privacyreglement, waar alle hulpverleners zich aan houden.In dit reglement kun u onder andere lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dossiers en geheimhouding. U vindt hier ook wat uw rechten zijn, bijvoorbeeld het recht op inzage, wijziging of vernietiging van gegevens.

In de brochure Samenwerken in de jeugdketen van het Ministerie van VWS vindt u de werkwijze die wij hanteren als we in het belang van uw kind gegevens uitwisselen met andere organisaties.