Trainingen

Wij hebben een heel divers trainingsaanbod voor verschillende doelgroepen. Wij bieden de training regelmatig in combinatie met ons andere hulpaanbod.

Verbindend gezag/geweldloos verzet is een oudergroep voor ouders van jeugdigen van 0 tot 18 jaar waarbij het ouderlijk gezag onder zware druk staat omdat de jeugdige agressief of zelfdestructief gedrag laat zien of stelselmatig weigert zich aan belangrijke regels en afspraken te houden. 

Therapieland is een inspirerend online platform waar programma’s kunnen worden gevolgd die gericht zijn klachten en hulpvragen. De hulpverlener van Cardea kan cliënten uitnodigen voor een programma wanneer dit passend is als aanvulling op de hulp die cliënten krijgen bij Cardea.  

Booztweek is een training voor meiden tussen 12 - 17 jaar die wel een positieve boost kunnen gebruiken voor het komende schooljaar. Het doel is de meiden aan het einde van de week met een beter zelfbeeld, meer zelfvertrouwen en zelfkennis en vol energie het nieuwe schooljaar in te laten gaan.  Voor deze training is een toeleiding vanuit een Jeugd- en Gezinsteam nodig.

Brugklastraining helpt kinderen om zich voor te bereiden op de overgang naar de brugklas. Zij oefenen in een groep met plannen en organiseren, contact maken, opkomen voor zichzelf en zij werken aan hun zelfvertrouwen.

GezinterActie is gezinsbegeleiding in een andere omgeving dan thuis en los van de dagelijkse routine. We gaan aan de slag met de gezinsleden om hun persoonlijke kwaliteiten te laten ervaren. Dit vormt de basis van het doorbreken van de vastgelopen patronen. Door actief en creatief in de buitenlucht met elkaar bezig te zijn en te ervaren, wordt gewerkt aan het versterken van de krachten van het gezin.  

Jongerenraad ervaringsleren is een actief platform waarin jongeren meedenken over de gang van zaken binnen en buiten Cardea. Het is ook een plek waar jongeren door ervaring kunnen leren. De jongeren van de jongerenraad geven gastlessen en workshops op hogescholen en aan jeugdzorgprofessionals. Bij de jongerenraad doen jongeren vaardigheden op die in latere school– of werk carrière van waarde zullen zijn.

Looptocht is een avontuurlijke en zeer actieve tocht van 6 dagen waarin jongeren door ervaringsleren werken aan persoonlijke doelen. De doelgroep zijn jongeren vanaf 14 jaar die cliënt zijn bij Cardea of de Jeugd- en Gezinsteams en die zich door ervaringsleren goed kunnen ontwikkelingen. De groep bestaat uit circa 8 deelnemers en 2 begeleiders.

Rots en Water 12+ is een training voor jongens vanaf 12 jaar die op één of meerdere leefgebieden vastlopen. Zij krijgen bijvoorbeeld problemen in de klas of in de buurt, hebben veel ruzie, worden gepest of durven hun mening niet te geven. In de training leren zij zichzelf door middel van fysieke oefeningen beter kennen en weten hoe ze kunnen reageren in situaties.

Weerbaarheidstraining is een groepstraining voor meiden en jongens tussen 12 - 18 jaar die hulp nodig hebben om meer zelfvertrouwen, zelfkennis en energie te krijgen zodat ze beter voor zichzelf kunnen opkomen. 

Informatie over deze training volgt nog.

Aanmelden of meer informatie?

Verwijzers kunnen contact opnemen met onze aanmeldcoördinatoren. Zij denken graag met u mee...