Wij weten dat de klik tussen de hulpverlener en het kind en de ouders cruciaal is voor het succes van de hulpverlening. Wij zien deze samenwerkingsrelatie dan ook als de kracht van onze aanpak. Daarom werken we op basis van gelijkwaardigheid, waarbij client en hulpverlener allebei hun eigen inbreng hebben. Bij cliënten voor wie de samenwerkingsrelatie met hulpverleners niet vanzelfsprekend is bijvoorbeeld omdat zij vanuit een  dwang- en drangkader bij ons hulp krijgen investeren wij daarom juist veel tijd en deskundigheid om deze relatie wel op te bouwen, waardoor het hulpverleningsproces op gang kan komen.

Onze professionals volgen intervisie en supervisie waarbij de samenwerkingsrelatie en reflectie op eigen handelen nadrukkelijk centraal staat.

Hulp moet passend, gedegen en effectief zijn zodat het kind en ouders weer op eigen kracht verder kunnen. Meerdere methodieken en bijbehorende interventies vormen de inhoudelijke basis van ons werk. We kijken samen met de client wat nodig is en combineren verschillende werkzame elementen voor een passende aanpak. Onze medewerkers hebben allemaal een brede gemeenschappelijke basis qua kennis en vaardigheden, waarin dit belangrijke aspecten zijn:

 • Een probleem van of met een kind heeft altijd invloed op alle gezinsleden en mensen om het gezin heen. Daarom is onze hulp op het kind, het gezin en de omgeving gericht (‘systemisch werken’).
 • We kijken wat dít kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen binnen zijn eigen mogelijkheden, waarbij vooral gewerkt wordt op het verder uitbouwen van de aanwezige krachten en vaardigheden van het kind en gezin. Wat heeft het kind nodig van zijn ouders en wat hebben ouders nodig om dit te bieden? (‘cliëntgericht')
 • We kijken wat er wél mogelijk is en kijken samen met het kind, ouders en omgeving hoe zij het probleem waarvoor zij hulp vragen aan kunnen pakken en werken we samen aan het gewenste perspectief (‘oplossingsgericht werken')
 • We hebben altijd aandacht voor de veiligheid van het kind en gezin en waar nodig ondersteunen we om de veiligheid te vergroten.
 • We handelen professioneel, vanuit de Richtlijnen .
 • We werken outreachend, komen thuis bij de gezinnen en proberen de hulp zo laagdrempelig mogelijk vorm te geven.

We werken daarnaast:

 • Vanuit een gedeelde missie en visie;
 • met een vast aanspreekpunt voor cliënten en gezinnen;
 • met SKJ geregistreerde hbo’ers;
 • Met WO+ opgeleide gedragswetenschappers, geregistreerd bij beroepsvereniging;
 • Met effectieve methoden, programma’s en principes (beschreven in o.a. databank van het Nederlands Jeugd Instituut, wetenschappelijk onderzoek, Richtlijnen Jeugdhulp).

Dit zijn onze expertisegebieden

 • Gezinnen met meerdere complexe problemen;
 • (Ernstige) gedragsproblemen (0 tot 18 jaar) en/of ontwikkelingsproblematiek;
 • Gedegen begeleiden bij- en behandelen van psychische/psychiatrische problematiek, waar nodig in samenwerking met GGZ;
 • Voortdurende en gedegen behandeling van complexe doelgroep (emotieregulatie) in het dagelijks leven;
 • Het jonge kind met ontwikkelingsproblematiek (0-6): (observatie) diagnostiek en behandeling;
 • Traumabehandeling als onderdeel van lopend hulpverleningstraject;
 • Ouderschap bij complexe echtscheiding en behandeling van problematiek als gevolg van deze complexe scheidingproblematiek, bijvoorbeeld omgangsbegeleiding;
 • (Opvoed) crisis in gezinnen;
 • Problematische hechting;
 • Ouder-kind relatie therapie;
 • Complexe gedragsproblematiek in combinatie met het onderwijs;
 • 18-/18+: begeleiding van kwetsbare jong volwassenen met complexe problematiek;
 • Behandeling van kwetsbare jonge ouders;
 • Behandeling in gezinsvormen voor kinderen die niet thuis / eigen netwerk kunnen wonen;
 • Medisch gerelateerde psychosociale problemen;
 • Gezinnen met Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) en Kinderen van Ouders met een Verslaving (KOV);
 • (On)veiligheid in gezinnen.