Uit onderzoek is gebleken dat de klik tussen de hulpverlener en het kind en de ouders cruciaal is voor het succes van de hulpverlening.Wij zien deze samenwerking dan ook als de kracht van onze aanpak.Onze professionals zijn zich bewust van het belang en investeren hierin. Zij volgen intervisie en supervisie waarbij dit onderwerp en reflectie op hun eigen handelen, nadrukkelijk centraal staat.

Hulp moet passend, gedegen en effectief zijn zodat het kind en ouders weer op eigen kracht verder kunnen. Meerdere methodieken en principes en bijbehorende interventies vormen de inhoudelijke basis van ons werk. We kijken per client wat nodig is en combineren verschillende werkzame elementenvoor een passende aanpak. Onze medewerkers hebben allemaal een brede gemeenschappelijke basis qua kennis en vaardigheden, waarin dit belangrijke elementen zijn:

 • We betrekken altijd zowel kind als omgeving bij de hulp (‘systemisch werken’)
 • We kijken wat dít kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen binnen zijn eigen mogelijkheden, waarbij vooral gefocussed wordt op het verder uitbouwen van de aanwezige krachten van het kind en gezin (‘cliëntgericht')
 • We kijken wat er wél mogelijk is en kijken samen met het kind, ouders en omgeving hoe zijnhet probleem waarvoor zij hulp vragen aan kunnen pakken (‘oplossingsgericht werken') 
 • We hebben altijd aandacht voor de veiligheid van het kind en gezin en waar nodig ondersteunen we om de veiligheid te vergroten. 
 • We handelen Pprofessioneel, handelen,vanuit de Richtlijnen Jeugdhulp.

We werken daarnaast:

 • vVanuit een gedeelde missie en visie (link naar 'missie en visie’);
 • met een vast aanspreekpunt voor cliënten en gezinnen;
 • met SKJ geregistreerde HBO of WO+ professionals;
 • Met WO+ opgeleide gedragswetenschappers, geregistreerd bij beroepsvereniging;
 • Met effectieve methoden, programma’s en principes (beschreven in o.a. databank van het Nederlands Jeugd Instituut, wetenschappelijk onderzoek, Richtlijnen Jeugdhulp).

*https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Rapport-AlgemeenWerkzameFactoren.pdf

Onze expertisegebieden:

 • Gezinnen met meervoudig complexe problemen
 • (Ernstige) gedragsproblemen (0 tot 18 jaar) en/of ontwikkelingsproblematiek
 • Gedegen begeleiden bij- en behandelen van psychische/psychiatrische problematiek, waar nodig in samenwerking met GGZ
 • Voortdurende en gedegen behandeling van complexe doelgroep (emotieregulatie) in het dagelijks leven
 • Het jonge kind met ontwikkelingsproblematiek (0-6): (observatie) diagnostiek en behandeling
 • Traumabehandeling 
 • Ouderschap bij complexe echtscheiding
 • (Opvoed) crisis in gezinnen
 • Problematische hechting
 • Ouder-kind relatie therapie
 • Complexe gedragsproblematiek in combinatie met het onderwijs
 • 18-/18+: begeleiding van kwetsbare jong volwassenen met complexe problematiek 
 • Behandeling van kwetsbare jonge ouders 
 • Behandeling in gezinsvormen voor kinderen die niet thuis / eigen netwerk kunnen wonen
 • Medisch gerelateerde psychosociale problemen
 • Gezinnen met Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) en Kinderen van Ouders met een Verslaving (KOV).
 • Kindermishandeling