Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Cardea blijft doorontwikkelen

Verlies kwam niet onverwacht | 21 juni 2024

In het Leidsch Dag­blad ver­scheen op 16 juni een ar­ti­kel met als ti­tel: Ruim 1 mil­joen te­kort bij Car­dea. Graag wil­len we dit ar­ti­kel toe­lich­ten.

Voor de totstandkoming van het artikel zijn enkele feiten uit ons jaarverslag gehaald, helaas wel zonder context. Het artikel geeft daarmee een eenzijdig (negatief) beeld. In ons openbare jaarverslag valt inderdaad te lezen dat we het jaar 2023 heb­ben af­ge­slo­ten met een ver­lies van 1 mil­joen eu­ro. Hoe­wel dit be­drag aan­zien­lijk is, was het voor ons niet on­ver­wacht. Net als in de rest van de jeugdzorg­sec­tor staan ook on­ze re­sul­ta­ten on­der druk. In 2023 kwam daar nog de te­gen­val­len­de om­zet in de Rijn­streek voor ons bij. Cardea maakte daar deel uit van een consortium voor de jeugdhulp (GO! voor jeugd). Het contract voor de jeugdhulp in de Rijnstreek met dit consortium liep in 2023 af.

Gelukkig beschikt Cardea over vol­doen­de ver­mo­gen om dit te­kort op te van­gen en ook te blijven doorontwikkelen. We zijn en blijven ons terdege be­wust van de uit­da­gin­gen in ons werkveld en werken toe naar een duur­zaam po­si­tief fi­nan­ci­eel re­sul­taat. Hiervoor heb­ben we in 2023 on­ze meer­ja­renstrategie bij­ge­steld. Hier werken we achter de schermen al hard aan om te kunnen blijven bijdragen aan een kansrijke toekomst voor ieder kind.