Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Deeltijdpleegzorg blijft groeien

Factsheet Pleegzorg 2022 gepubliceerd | 7 juli 2023

Op 27 juni is de Factsheet Pleegzorg 2022 gepubliceerd door Pleegzorg Nederland. Een opvallend gegeven in de factsheet is de groei van deeltijdpleegzorg die doorzet in 2022. Bij Cardea, een van de 28 landelijke pleegzorgaanbieders, is team Pleegzorg recent uitgebreid met drie nieuwe collega’s; Patty, Renske en Steffi. Ons doel is meer pleeggezinnen, zodat waar (tijdelijke of gedeeltelijke) uithuisplaatsing niet is te voorkomen, kinderen toch zo thuis als mogelijk kunnen opgroeien.

Kerncijfers
In 2022 woonden 21.705 jongeren voor korte of langere tijd bij pleegouders, een afname van 5% vergeleken met 2021. Het afgelopen jaar zijn 3.279 jongeren bij pleegouders geplaatst, waarvan ongeveer een kwart deeltijdpleegzorg betrof. De beweging naar het voorkomen van uithuisplaatsingen maakt dat er voor het tweede jaar op rij sprake is van een toename van de deeltijdpleegzorg. Dit is een gewenste ontwikkeling. Daarbij neemt de complexiteit van de deeltijdpleegzorg toe. Deze cijfers komen uit de Factsheet Pleegzorg 2022 van Pleegzorg Nederland, onderdeel van de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland.

Kansen deeltijdpleegzorg beter benutten
Het inzetten van deeltijdpleegzorg als ondersteuning voor (pleeg)ouders kan uithuisplaatsingen of vroegtijdige beëindiging van voltijdpleegzorg voorkomen. Twee factoren remmen de verdere groei van deeltijdpleegzorg. Ten eerste is er een tekort aan pleegouders. Ten tweede is de financiering niet afdoende, omdat het basispleegzorgtarief niet kostendekkend is voor deeltijdpleegzorg. Intussen is in mei 2023 een nieuwe Handreiking Tarifering en Inkoop Pleegzorg gepubliceerd door verschillende instanties, waarin ook een apart en passend tarief voor deeltijdpleegzorg is opgenomen. Ook Cardea heeft meegedacht over deze handreiking. We hopen dat dit leidt tot betere inkoopafspraken en passende tarieven in de contracten die gemeenten met pleegzorgaanbieders afsluiten waaronder het aparte tarief voor deeltijdpleegzorg. Dat is een belangrijke basis om de deeltijdpleegzorg vaker en beter te kunnen inzetten. Daarmee kunnen we bijdragen aan de ontwikkeling van het zo thuis mogelijk opgroeien van kinderen.

Tekort pleegouders

In 2022 hebben 16.608 pleeggezinnen zich ingezet voor de opvang van 21.705 pleegkinderen. Het aantal nieuwe pleegouders was in 2022 historisch laag. Maatschappelijke onrust, zoals de afbouw van coronamaatregelen, de oorlog in Oekraïne, energiecrises en een forse inflatie, heeft invloed gehad op het aantal aanmeldingen van nieuwe pleegouders, aangezien zij zich meestal vanuit een stabiele persoonlijke situatie aanmelden.

Cardea richt zich naast deze zogenaamde bestandspleeggezinnen ook bewust op het werven van pleegouders in de omgeving van het kind. Dat heeft het voordeel dat pleegouders en kind elkaar al kennen. En dat het kind in de voor hem of haar al bekende omgeving kan opgroeien.

De campagne 'Open je wereld.nu' liep van oktober 2019 tot eind 2022, met als doel de bekendheid van pleegzorg te vergroten en nieuwe pleegouders te werven. 2022 was het laatste campagnejaar van 'Open je wereld.nu'. Pleegzorg Nederland bereidt momenteel een nieuwe campagne voor gezamenlijk met regionale pleegzorgorganisaties waaronder Cardea, die in het najaar van 2023 van start zal gaan. Daarnaast verenigen wij ons in de regio Holland Rijnland met een aantal organisaties op het platform pleegzorgengezinshuizen.nl om regionaal campagne te voeren.

Foto: ©Cardea ter illustratie. Dit zijn niet de personen uit het artikel.