Gezinsproblematiek

Bij alle vormen van hulp die wij bieden, kunnen aanvullende modules e-health worden ingezet van therapieland.

Voor kinderen (6-13 jaar) die door gedrag- en ontwikkelingsproblemen of complexe gezinsproblematiek, zorgelijk gedrag laten zien en thuis, op school en in andere sociale situaties flink dreigt vast te lopen. Omdat het kind en zijn omgeving onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, betrekken wij altijd het gezin en het netwerk. Door een combinatie van individuele begeleiding van het kind en gezinsbehandeling thuis, werken we aan een duurzame aanpak van de problematiek.

Ouder-kindbehandeling is voor jonge kinderen tussen 0 - 4 jaar en hun ouder(s) of verzorger(s) die complexe opvoedingsvragen hebben. De behandeling helpt om problemen op langere termijn of latere leeftijd te verminderen en/of te voorkomen.  Flyer volgt nog

Korte en intensieve gezinsbehandeling op maat (KEI) richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid van gezinsleden en het versterken van opvoedingsvaardigheden van ouders. Interventies zijn gericht op communicatie en het herstel van rust en veiligheid in het gezin. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de relaties in het gezin en met familie en het netwerk.

Specialistische gezinsbehandeling biedt behandeling in de thuissituatie en/of op locatie voor gezinnen met kinderen van 0-18 jaar. De gezinnen hebben meervoudige opvoedingsvragen, vaak gecombineerd met ernstige gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen van het kind. Daarnaast kan er sprake zijn van een verstoorde communicatie tussen gezinsleden of van individuele problematiek van (één van de) ouders. De gezinnen kunnen problemen hebben in het vormgeven van overige gezinstaken zoals huishouden, financiën, maatschappelijk functioneren en de partnerrelatie.

Flyer volgt nog

Verbindend gezag/geweldloos verzet is een oudergroep voor ouders van jeugdigen van 0 tot 18 jaar waarbij het ouderlijk gezag onder zware druk staat omdat de jeugdige agressief of zelfdestructief gedrag laat zien of stelselmatig weigert zich aan belangrijke regels en afspraken te houden. 

Intensieve gezinsbehandeling 12+ Specialistisch behandelaanbod voor gezinnen met jongeren van 12 t/m 18 jaar waarbij sprake is van probleemgedrag, verslaving, psychische problemen, spijbelen, delinquentie, situatie thuis of een combinatie hiervan. Omdat de omgeving invloed heeft, wordt het hele gezin bij de behandeling betrokken. 

 

Kijk Wat Ik Kan (KWIK) is een observatiediagnostiek die zich richt op kinderen tussen 2 - 6 jaar die stagneren in hun ontwikkeling of (zorgelijk) gedrag vertonen waarvan de oorzaak niet direct te achterhalen is. In de observatieperiode van 4 maanden bezoekt het kind de KWIK-groep 2 dagdelen per week. De ouders worden actief betrokken en er zijn regelmatig gesprekken over de voortgang en de onderzoeksresultaten.

Aanmelden of meer informatie?

Verwijzers kunnen contact opnemen met onze aanmeldcoördinatoren. Zij denken graag met u mee...