Jongeren met Complexe Problematiek

Bij alle vormen van hulp die wij bieden, kunnen aanvullende modules e-health worden ingezet van therapieland.

Multidimensionele Familie Therapie (MDFT)  staat voor Multi Dimensionele Familie Therapie. Het is een intensieve behandeling voor gezinnen met jongeren tussen de 12 en 18 jaar (mogelijk tot 23 met verlengde jeugdzorg) met verschillende problemen. MDFT richt zich op de belangrijkste gebieden (domeinen) in het leven van de jongere: de jongere zelf, de ouders en het gezin. Daarnaast richt de therapie zich op de wereld buiten het gezin: vrienden, school, werk en vrijetijdsbesteding.

Participeren kun je leren is een programma voor jongeren vanaf 14 jaar die geplaatst zijn in de gesloten jeugdzorg of een andere specialistische buitenregionale voorziening. Er is sprake van trajectzorg gericht op de jongere en zijn netwerk.Een ‘netwerkcoach’ maakt  met alle betrokkenen; de jongere,  ouders/verzorgers  en hulpverleners een plan om te komen tot een soepele overgang van de gesloten jeugdzorg  terug naar de eigen regio. Daarbij kunnen ook andere personen uit het netwerk betrokken worden.

Specialistische Ambulante Hulp 18+ biedt intensieve ondersteuning en indien nodig/passend huisvesting aan jongvolwassenen tussen 18 - 27 jaar die grote moeite hebben om zelfstandig mee te komen in de maatschappij. De hulp richt zich op meervoudige problematiek op verschillende leefgebieden zoals; werken, wonen, financiën, sociaal leven, psychische gezondheid. Kernbegrippen van specialistische ambulante begeleiding zijn: intensief casemanagement, motiveren, aanleren van vaardigheden, begeleiding op maat en toekomstgericht. 

Bij het JOT kunnen jongeren terecht die vastlopen in hun dagelijks leven omdat zij last hebben van psychiatrische problemen, nare gevoelens, negatieve gedachten, verslaving of andere problemen. Vaak zijn zij gedemotiveerd geraakt omdat zij al veel hulpverlening achter de rug hebben met onvoldoende resultaat. 

Specialistische zelfstandigheidsbegeleiding helpt jongeren vaardigheden aan te leren die zij nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan. Dit wordt vaak aangeboden in combinatie met een plek bij bijvoorbeeld een naast wonend mentor huis. Flyer volgt nog

Jong ouderschap is voor jonge (aanstaande) moeders tot 23 jaar. Zij komen uit een complexe situatie waarbij onvoldoende tot geen ondersteunend netwerk is. Er kan sprake zijn van psychosociale gedragsproblematiek. De jonge moeders kunnen hulpvragen hebben op levensgebieden zoals: wonen, leren, werken, financiën, sociale vaardigheden en opvoedingsvaardigheden

Hoe moeilijk en uitzichtloos het ook lijkt, iedereen kan zijn situatie verbeteren. Wij bieden intensieve ondersteuning en indien nodig en passend, tijdelijke huisvesting. We starten altijd bij de vraag en situatie van de jongere. We betrekken altijd de mensen die belangrijk zijn voor de jongere en als er andere hulpverleners zijn, zorgen wij ervoor zij goed met elkaar afstemmen.

Aanmelden of meer informatie?

Verwijzers kunnen contact opnemen met onze aanmeldcoördinatoren. Zij denken graag met u mee...